0 216 546 05 53

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile İdarelere Verilen Danışmanlık Hizmetlerinde Amaç ve Kapsam

01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kendisinden önce yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan uygulama açısından kolaylıklar içermesine rağmen idareler ile yükleniciler arasındaki itilaflı konularda artış olmuştur. 4734 sayılı kanunun 2886 sayılı kanundan ayrılan en temel farklılığı Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmenin uygulama esasları olup idareler ile yükleniciler arasında ortaya çıkan sorun ve itilafların da neredeyse tamamına yakını bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan itilafların çoğunluğunun ana konusu her hangi bir imalat bedelinin götürü bedele dâhil olup olmadığı veyahut götürü bedel dâhilinde bir imalatın yaptırılıp yaptırılamayacağı hususundadır. İdareler ile yüklenicilerin yapım işi sözleşmesinin uygulanması esnasında karşı karşıya kaldıkları en sorunlu itilaf, %10 keşif artışı adıyla bilinen ancak esasında Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 21. maddesinde hükmü bulunan durumları ilgilendiren konulardır. Bununla birlikte yine bu konuyla birlikte paralel gelişen diğer önemli bir itilaf konusu ise Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti” başlıklı 22. Maddesinin kapsamındadır. Bu iki maddeyi ilgilendiren konularda yapı denetim görevlileri ve harcama yetkilisinin alacağı hükümler, sözleşme dışı ilave bir bedel ödenmesine veya kesilmesine yönelik olup; alınacak hükmün uygunluğu ve gerekçeleri ile ilgili sorumluluk da kanunen yine kendilerine aittir.

4734 sayılı kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5.Maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” denilmektedir. Diğer yandan 4735 sayılı kanun, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, ilgili yönetmelik ve tebliğlerde de idare görevlilerine ağır sorumluluklar yüklemektedir. İdarelerin ihale öncesi ve sonrası iş ve işlemleri ile ilgili Sayıştay denetimlerinde de en sık rastlanan uygunsuzlukların ve fazla ya da usulsüz ödemeler tespitinin ağırlıklı olarak İş Artışı ve Eksilişi, İmalat Değişikliği, Fiyat Farkı, Ödenek ve Süre konularında ortaya çıktığını gözlemleyebiliriz.İdareler ile yüklenicilerin itilaflı oldukları konuların çözüm süresinin sözleşme konusu taahhüt işinin toplam süresini etkilemesi durumu gerek idare gerekse yükleniciler açısından maddi kayıplara neden olmaktadır. Hatta bu konuda maddi geçerliliği olmayan bir hükme dayanılarak verilmiş süre uzatımlarında, sorumlulara Sayıştay tarafından ödeme zimmetleri rücu ettirilmektedir.  

Gerek idareler olarak gerekse yüklenici firmalar olarak yukarıda bahsedilmiş konularda mağduriyet yaşamamak veya yaşayacağınız mağduriyeti en aza indirebilmek için firmamızdan yukarıdaki başlıklarda belirtilmiş olan konularda danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmeti alabilirsiniz. Yukarıdaki başlıklar halinde sıralanmış olan konularla ilgili her türlü sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.